El UPS o més conegut com SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda), es un dispositiu que gracies a les seves bateries, pot proporcionar energia elèctrica davant una apagada a tots els dispositius que estiguin connectats. Una altra funció dels SAI es la de millorar la qualitat de l’energia elèctrica que ens arriba, filtrant les pujades i baixades de tensió. D’aquesta manera aconseguim que el nostre ordinador estigui sempre operatiu i sense fallides (pics o caigudes de tensió).

En el mercat trobem 3 tipus de SAI: els on-line, els off-line i els de línia interactiva o in-line.

puntSAI on-line
Són els més típics. S’intercalen entre el subministrament de la xarxa elèctrica i el ordinador que es vol alimentar. Proporciona una sortida de corrent alterna independent de la xarxa elèctrica, auto generada a partir d’un corrent continu. Proporciona aïllament entre el ordinador i la xarxa elèctrica i, per tant, protecció davant qualsevol anomalia d’aquesta.

puntSAI off-line
Aquests tipus de SAI son més senzills que els anteriors. S’utilitzen en instal·lacions de baixa potència i baix cost. No s’intercalen entre la xarxa elèctrica i el ordinador. Aquest es alimentat directament de la xarxa. Només en cas de que aquesta pateixi una fallida s’alimenta de la corrent alterna generada pel SAI.

No protegeixen totalment al ordinador de les pertorbacions presents en la xarxa elèctrica. Tal i com es pot observar, les diferències entre un tipus i l’altre son notables, on es més recomanable el SAI on-line per la total protecció al equip.

puntSAI de línia interactiva o in-line
En una zona intermèdia es troben els SAI de línia interactiva. S’intercalen entre la xarxa elèctrica i el ordinador, per mitjà d’un AVR o condicionador de xarxa. Però no aïllen aquest completament de la xarxa elèctrica. En el funcionament normal, el ordinador s’alimenta de la xarxa elèctrica. Només durant un tall en el subministrament, el ordinador s’alimenta del corrent altern generat directament pel SAI.

El AVR o condicionador de xarxa proporciona al ordinador protecció davant de fluctuacions de tensió dins d’uns marges. Està format per un transformador i una sèrie de commutadors d’estat sòlid (Triacs), que proporcionen una resposta ràpida a les fluctuacions de la xarxa, de tal manera que el ordinador no es veu afectat. A més van associats a filtres i proteccions contra sobretensions.

El conjunt proporciona una protecció al ordinador raonable davant pertorbacions en el subministrament de la xara normal. Les commutacions quan falla la xarxa es realitzen en el ordre de mil·lisegons , pel que es pot dir que no afecten a la continuïtat del subministrament.

Aquest tipus de SAI son els que s’utilitzen majoritàriament per les instal·lacions domèstiques.

Es important assumir que un SAI es un sistema per a emergències, no per continuar treballant amb ell quan es perd el subministrament elèctric, pel que s’ha de ser molt restrictiu a l’hora d’escollir els elements que ha de protegir.
A teclat.net creiem que n’hi ha suficient amb la torre, el router ADSL i el monitor TFT.